Regulamin

Niniejsze Warunki regulują

 • korzystanie z tej Witryny oraz,
 • jakakolwiek inna powiązana Umowa lub stosunek prawny z Właścicielem;

w sposób prawnie wiążący. Słowa pisane wielką literą są zdefiniowane w odpowiedniej dedykowanej sekcji tego dokumentu.

Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.


Chociaż cały stosunek umowny dotyczący tych Produktów zawiera wyłącznie Właściciel i Użytkownicy, Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że jeśli ta Witryna została im udostępniona za pośrednictwem Apple App Store, Apple może egzekwować niniejsze Warunki jako beneficjent będący stroną trzecią

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy żadnego stosunku pracy, agencji ani partnerstwa między zaangażowanymi stronami.

Niniejsza Witryna jest dostarczana przez:

Coach & I OÜ 

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, 

Tornimäe tn 3 // 5 // 7

Tallinn 10145

Email: bea@coachandi.eu


Co Użytkownik powinien wiedzieć na początku:

 • Należy pamiętać, że niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą dotyczyć tylko niektórych kategorii Użytkowników. W szczególności niektóre postanowienia mogą dotyczyć wyłącznie Konsumentów lub tych Użytkowników, którzy nie kwalifikują się jako Konsument. Takie ograniczenia są zawsze wyraźnie wymienione w każdej klauzuli, której dotyczą. W przypadku braku takiej wzmianki, klauzule dotyczą wszystkich Użytkowników.

WARUNKI KORZYSTANIA

O ile nie określono inaczej, warunki użytkowania wyszczególnione w tej sekcji obowiązują ogólnie podczas korzystania z tej Witryny.

W określonych scenariuszach mogą obowiązywać pojedyncze lub dodatkowe warunki użytkowania lub dostępu i w takich przypadkach są one dodatkowo wskazane w niniejszym dokumencie.

Korzystając z tej Witryny, Użytkownicy potwierdzają spełnienie następujących wymagań:

 • Nie istnieją żadne ograniczenia dla Użytkowników w zakresie bycia Konsumentami lub Użytkownikami biznesowymi;
 • Użytkownicy nie znajdują się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub krajów UE lub który został wyznaczony przez rząd USA lub kraje UE jako kraj „wspierający terroryzm”;

Rejestracja konta

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi zarejestrować się lub założyć konto Użytkownika, podając wszystkie wymagane dane lub informacje w sposób kompletny i zgodny z prawdą.

Niezastosowanie się do tego spowoduje niedostępność Usługi.

Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swoich danych logowania. Z tego powodu Użytkownicy są również zobowiązani do wybierania haseł, które spełniają najwyższe standardy siły dozwolone przez tę Witrynę.

Rejestrując się, Użytkownicy wyrażają zgodę na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie czynności wykonywane pod ich nazwą użytkownika i hasłem.

Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego i jednoznacznego poinformowania Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie, jeśli uważają, że ich dane osobowe, w tym między innymi konta Użytkowników, dane uwierzytelniające dostęp lub dane osobowe, zostały naruszone, niesłusznie ujawnione lub skradzione.

Warunki rejestracji konta

Rejestracja kont Użytkowników w tej Witrynie podlega warunkom określonym poniżej. Rejestrując się, Użytkownicy wyrażają zgodę na spełnienie tych warunków.

 • Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
 • O ile nie określono inaczej, każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.
 • O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, konto Użytkownika nie może być udostępniane innym osobom.

Zamknięcie konta

Użytkownicy mogą w każdej chwili zamknąć swoje konto i zaprzestać korzystania z Usługi, wykonując następujące czynności:

 • Kontaktując się bezpośrednio z Właścicielem na dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie.
 • Korzystając ze specjalnej opcji znajdującej się w ustawieniach swojego profilu, po zalogowaniu się na swoje konto.

Rezygnacja z konta nie będzie jednak możliwa do czasu wygaśnięcia opłaconego przez Użytkownika okresu abonamentowego.

Zawieszenie i usunięcie konta

Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub usunięcia w dowolnym momencie i bez uprzedzenia kont Użytkowników, które uzna za niewłaściwe, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Zawieszenie lub usunięcie kont Użytkowników nie uprawnia Użytkowników do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie, odszkodowanie lub zwrot kosztów.

Zawieszenie lub usunięcie konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z ponoszenia jakichkolwiek należnych opłat lub cen.

Treść na tej stronie

O ile nie określono inaczej lub nie jest to wyraźnie rozpoznawalne, wszystkie treści dostępne w tej Witrynie są własnością lub są dostarczane przez Właściciela lub jego licencjodawców.

Właściciel dokłada wszelkich starań, aby treści udostępniane w Serwisie nie naruszały obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Jednak nie zawsze może być możliwe osiągnięcie takiego wyniku.

W takich przypadkach, bez uszczerbku dla jakichkolwiek prerogatyw prawnych Użytkowników w zakresie egzekwowania swoich praw, uprzejmie prosimy Użytkowników o zgłaszanie związanych z tym reklamacji, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Prawa dotyczące treści na tej Stronie – Wszelkie prawa zastrzeżone

Właściciel posiada i zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszelkich takich treści.

Użytkownicy nie mogą zatem wykorzystywać takich treści w jakikolwiek sposób, który nie jest konieczny lub domniemany dla prawidłowego korzystania z Usługi.

W szczególności, ale bez ograniczeń, Użytkownicy nie mogą kopiować, pobierać, udostępniać (poza ograniczeniami określonymi poniżej), modyfikować, tłumaczyć, przekształcać, publikować, przekazywać, sprzedawać, udzielać sublicencji, edytować, przekazywać/przypisywać osobom trzecim lub tworzyć dzieł pochodnych z treści dostępnych w tej Witrynie ani nie zezwalać na to osobom trzecim za pośrednictwem Użytkownika lub jego urządzenia, nawet bez wiedzy Użytkownika.

Tam, gdzie jest to wyraźnie określone w tej Witrynie, Użytkownik może pobierać, kopiować i/lub udostępniać niektóre treści dostępne za pośrednictwem tej Witryny do wyłącznego użytku osobistego i niekomercyjnego oraz pod warunkiem, że informacje o prawach autorskich i wszystkie inne informacje wymagane przez Właściciela są prawidłowo zaimplementowane .

Wszelkie obowiązujące ograniczenia ustawowe lub wyjątki od praw autorskich pozostają nienaruszone.

Treści dostarczane przez Użytkowników

Właściciel umożliwia Użytkownikom przesyłanie, udostępnianie lub dostarczanie własnych treści do tej Witryny.

Dostarczając treści do tej Witryny, Użytkownicy potwierdzają, że mają do tego prawo i nie naruszają żadnych przepisów ustawowych i/lub praw osób trzecich.

Prawa dotyczące treści udostępnianych przez Użytkowników

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że dostarczając własne treści w tej Witrynie, udzielają Właścicielowi niewyłącznej, w pełni opłaconej i bezpłatnej licencji na przetwarzanie takich treści wyłącznie w celu obsługi i konserwacji tej Witryny zgodnie z wymogami umowy.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownicy zrzekają się wszelkich autorskich praw osobistych w związku z treściami, które dostarczają do niniejszego Serwisu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, akceptują i potwierdzają, że wszystkie treści, które udostępniają za pośrednictwem tej Witryny, podlegają tym samym ogólnym warunkom, które określono dla treści w tej Witrynie.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które przesyłają, publikują, udostępniają lub udostępniają za pośrednictwem tej Witryny.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Właściciel filtruje lub moderuje takie treści w sposób prewencyjny.

W związku z tym Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy, cenzury, usunięcia, skasowania, zablokowania lub poprawienia takich treści według własnego uznania oraz do odmowy dostępu do tej Witryny przesyłającemu Użytkownikowi bez uprzedniego powiadomienia, jeśli uzna, że takie treści naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa świadczenia lub prawa osób trzecich lub w inny sposób stwarzać ryzyko dla Użytkowników, osób trzecich, Właściciela i/lub dostępności Usługi.

Usunięcie, skasowanie, zablokowanie lub poprawienie treści nie uprawnia Użytkowników, którzy udostępnili takie treści lub ponoszą za nie odpowiedzialność, do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie, odszkodowanie lub zwrot kosztów.

Użytkownicy zgadzają się zwolnić Właściciela z wszelkich roszczeń i/lub szkód poniesionych w związku z treściami, które dostarczyli lub udostępnili za pośrednictwem tej Witryny.

Usuwanie treści z części tej Witryny dostępnych za pośrednictwem App Store

W przypadku uznania zgłoszonej treści za budzącą zastrzeżenia, zostanie ona usunięta w ciągu 24 godzin, a Użytkownik, który je dostarczył, zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi.

Dostęp do dostarczonych treści

Treści, które Użytkownicy udostępniają w tej Witrynie, są udostępniane zgodnie z kryteriami określonymi w tej sekcji.

Treści prywatne

Treści prywatne udostępniane przez Użytkowników pozostają prywatne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani udostępniane przez Właściciela bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Użytkownicy mogą (i są do tego zachęcani) sprawdzać w tej Witrynie informacje o tym, kto może uzyskać dostęp do udostępnianych przez nich treści.

Dostęp do zasobów zewnętrznych

Za pośrednictwem niniejszego Serwisu Użytkownicy mogą mieć dostęp do zasobów zewnętrznych udostępnianych przez osoby trzecie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Właściciel nie ma kontroli nad takimi zasobami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostępność.

Warunki mające zastosowanie do wszelkich zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, w tym warunki mające zastosowanie do ewentualnego przyznania praw do treści, wynikają z warunków każdej takiej strony trzeciej lub, w przypadku ich braku, z obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszczalne użycie

Niniejsza Witryna i Usługa mogą być używane wyłącznie w zakresie, w jakim są przewidziane, zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że korzystanie przez nich z niniejszej Witryny i/lub Usługi nie narusza obowiązującego prawa, przepisów ani praw osób trzecich.

W związku z tym Właściciel zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, w tym poprzez odmowę Użytkownikom dostępu do niniejszego Serwisu lub Usługi, wypowiedzenie umów, zgłoszenie wszelkich uchybień dokonanych za pośrednictwem niniejszego Serwisu lub Usługi właściwym organom – np. sądowym. lub organami administracyjnymi – gdy Użytkownicy angażują się lub podejrzewają, że angażują się w którąkolwiek z następujących czynności:

 • naruszać prawa, regulacje i/lub niniejsze Warunki;
 • naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • znacząco naruszyć prawnie uzasadnione interesy Właściciela;
 • obrażać Właściciela lub jakąkolwiek osobę trzecią.

“Tell-a-friend”

Niniejsza Witryna daje Użytkownikom możliwość uzyskania korzyści, jeśli w wyniku ich rekomendacji nowy Użytkownik dokona zakupu Produktu oferowanego w tej Witrynie.
Aby skorzystać z tej oferty, Użytkownicy mogą zaprosić inne osoby do zakupu Produktów w tej Witrynie, wysyłając im kod „powiadom znajomego” dostarczony przez Właściciela. Takie kody można wykorzystać tylko raz.
Jeżeli przy zakupie Produktów w tej Witrynie którakolwiek z zaproszonych osób zrealizuje kod „powiadom znajomego”, zapraszający Użytkownik otrzyma korzyść lub korzyść (taką jak: obniżka ceny, dodatkowa funkcja usługi, uaktualnienie itp.) określone w tej Witrynie.
Kody Tell-a-Friend mogą być ograniczone do określonych Produktów spośród tych oferowanych w tej Witrynie.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zakończenia oferty w dowolnym momencie według własnego uznania.

Chociaż nie ma ogólnych ograniczeń co do liczby osób, które można zaprosić, kwota korzyści lub korzyści, jakie może otrzymać każdy zapraszający Użytkownik, może być ograniczona.

Warunki korzystania z interfejsu API

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych związanych z niniejszą Witryną za pośrednictwem interfejsu programu aplikacji (API). Wszelkie korzystanie z interfejsu API, w tym korzystanie z interfejsu API za pośrednictwem produktu/usługi strony trzeciej, która uzyskuje dostęp do tej Witryny, jest związane z niniejszymi Warunkami, a ponadto następującymi warunkami szczegółowymi:

 • Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania przez Użytkownika z API lub korzystania przez niego z jakichkolwiek produktów/usług stron trzecich, które uzyskują dostęp do danych za pośrednictwem API.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Niektóre Produkty i usługi udostępniane w Serwisie w ramach Usługi dostarczane są odpłatnie.

Opłaty, czas trwania i warunki mające zastosowanie do zakupu takich Produktów zostały opisane poniżej oraz w dedykowanych sekcjach tej Witryny.

Aby zakupić Produkty, Użytkownik musi zarejestrować się lub zalogować w tej Witrynie.

Opis produktu

Ceny, opisy lub dostępność Produktów są przedstawione w odpowiednich sekcjach tej Witryny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Chociaż Produkty w tej Witrynie są prezentowane z największą technicznie możliwą dokładnością, przedstawienie na tej Witrynie za pomocą dowolnych środków (w tym, w zależności od przypadku, materiałów graficznych, obrazów, kolorów, dźwięków) ma wyłącznie charakter informacyjny i nie oznacza żadnej gwarancji co do cechy zakupionego Produktu.

Charakterystyka wybranego Produktu zostanie określona podczas procesu zakupu.

Proces zakupu

Wszelkie kroki wymagane od wyboru Produktu do złożenia zamówienia stanowią część procesu zakupowego.
Proces zakupu obejmuje następujące kroki:

 • Użytkownicy będą musieli podać swój adres rozliczeniowy, dane kontaktowe oraz wybraną metodę płatności.
 • W trakcie procesu zakupowego Użytkownicy mogą w dowolnym momencie bez konsekwencji modyfikować, poprawiać lub zmieniać podane informacje, a także całkowicie przerwać proces zakupu.
 • Po podaniu wszystkich wymaganych informacji, Użytkownicy muszą dokładnie przejrzeć zamówienie, a następnie mogą przejść do kasy.
 • Użytkownicy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą poprosić Stripe o przechowywanie informacji o płatnościach dla przyszłych zakupów w tej Witrynie lub witrynach, które używają Stripe jako bramki płatności. Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności Stripe i tej Witryny, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych i prawach Użytkownika dotyczących jego danych.
 • W widoku Stripe kasy Użytkownicy będą mieli możliwość wyboru ekspresowej kasy. Ekspresowa realizacja zakupu umożliwia Użytkownikom bezpośrednie sfinalizowanie zakupu, korzystając z informacji płatniczych i kontaktowych przechowywanych przez popularne usługi przetwarzania płatności online (takie jak „ApplePay”, „Google Pay”, „Microsoft Pay”).

Aby złożyć zamówienie, Użytkownicy muszą zaakceptować niniejsze Warunki i użyć odpowiedniego przycisku lub mechanizmu na tej Stronie, tym samym zobowiązując się do zapłaty uzgodnionej ceny.

Złożenie zamówienia

Przy składaniu zamówienia przez Użytkownika obowiązują następujące zasady:

 • Złożenie zamówienia warunkuje zawarcie umowy, a tym samym nakłada na Użytkownika obowiązek zapłaty ceny, podatków oraz ewentualnych dalszych opłat i wydatków, określonych na stronie zamówienia.
 • W przypadku, gdy zakupiony Produkt wymaga aktywnego wprowadzania danych ze strony Użytkownika, takich jak podanie danych osobowych lub danych, specyfikacji lub specjalnych życzeń, złożenie zamówienia zobowiązuje Użytkownika do odpowiedniej współpracy.
 • Po złożeniu zamówienia Użytkownicy otrzymają fakturę potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Wszelkie powiadomienia związane z opisanym procesem zakupowym będą wysyłane na adres e-mail podany w tym celu przez Użytkownika

Ceny

Użytkownicy są informowani w trakcie procesu zakupu i przed złożeniem zamówienia o wszelkich opłatach, podatkach i kosztach (w tym ewentualnych kosztach dostawy), którymi zostaną obciążeni.

Ceny wyświetlane w witrynie:

 • zawierają wszystkie podatki i dodatkowe opłaty związane z zamówieniem produktu na stronie

Oferty i rabaty

Właściciel może oferować rabaty lub przedstawiać specjalne oferty na zakup Produktów. Każda taka oferta lub zniżka zawsze podlega kryteriom kwalifikacyjnym oraz warunkom określonym w odpowiedniej sekcji tej Witryny.

Oferty i rabaty udzielane są zawsze według wyłącznego uznania Właściciela.

Powtarzające się lub powtarzające się oferty lub rabaty nie tworzą żadnych roszczeń/tytułów ani praw, które Użytkownicy mogą egzekwować w przyszłości.

W zależności od przypadku rabaty lub oferty obowiązują tylko przez określony czas lub do wyczerpania zapasów. Jeżeli oferta lub rabat są ograniczone czasowo, wskazania czasowe odnoszą się do strefy czasowej Właściciela, jak wskazano w danych dotyczących lokalizacji Właściciela w niniejszym dokumencie, chyba że określono inaczej.

Kupony

Oferty lub rabaty mogą być oparte na kuponach.

W przypadku naruszenia warunków mających zastosowanie do Kuponów, Właściciel może zgodnie z prawem odmówić wypełnienia swoich zobowiązań umownych i wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych w celu ochrony swoich praw i interesów.

Niezależnie od poniższych postanowień, wszelkie dodatkowe lub rozbieżne zasady mające zastosowanie do korzystania z Kuponu wyświetlanego na odpowiedniej stronie informacyjnej lub na samym Kuponie mają zawsze pierwszeństwo.

O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsze zasady mają zastosowanie do korzystania z Kuponów:

 • Każdy Kupon jest ważny tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystany w sposób i w ramach czasowych określonych na stronie internetowej i/lub Kuponie;
 • Kupon może być wykorzystany tylko w całości w momencie faktycznego zakupu – nie jest dozwolone częściowe wykorzystanie;
 • O ile nie określono inaczej, Kupony jednorazowego użytku można wykorzystać tylko raz na zakup, a zatem można je wykorzystać tylko raz, nawet w przypadku zakupów na raty;
 • Kupon nie może być stosowany łącznie;
 • Kupon należy zrealizować wyłącznie w terminie określonym w ofercie. Po upływie tego okresu Kupon automatycznie wygaśnie, uniemożliwiając Użytkownikowi dochodzenie przysługujących mu praw, w tym wypłaty;
 • Użytkownikowi nie przysługuje żaden kredyt/zwrot pieniędzy/odszkodowanie, jeśli istnieje różnica między wartością Kuponu a wartością wykupu;
 • Kupon jest przeznaczony wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Jakiekolwiek powielanie, podrabianie i komercyjny obrót Kuponem jest surowo zabronione, jak również wszelkie nielegalne działania związane z zakupem i/lub wykorzystaniem Kuponu.

Metody płatności

Informacje dotyczące akceptowanych metod płatności są udostępniane podczas procesu zakupu.

Niektóre metody płatności mogą być dostępne tylko z zastrzeżeniem dodatkowych warunków lub opłat. W takich przypadkach odpowiednie informacje można znaleźć w dedykowanej sekcji tej Witryny.

Wszystkie płatności są niezależnie przetwarzane za pośrednictwem usług stron trzecich. Dlatego ta Witryna nie gromadzi żadnych informacji dotyczących płatności – takich jak dane karty kredytowej – ale otrzymuje powiadomienie dopiero po pomyślnym zrealizowaniu płatności.

Jeśli płatność dostępnymi metodami nie powiedzie się lub zostanie odrzucona przez dostawcę usług płatniczych, Właściciel nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia. Ewentualne koszty lub opłaty wynikające z niewykonania lub odmowy płatności ponosi Użytkownik.

Płatność ceny w ratach

Zapłata ceny zakupu może zostać rozliczona w dwóch lub więcej ratach, w terminach określonych w niniejszej Witrynie lub w inny sposób zgłoszonych przez Właściciela.
Określone Produkty mogą zostać wyłączone z tego modelu płatności.
W przypadku niedotrzymania przez Użytkownika któregokolwiek z terminów płatności, cała zaległa kwota staje się natychmiast wymagalna i wymagalna.

Wirtualna waluta do wyłącznego użytku w tej Witrynie

Na tej Witrynie niektóre płatności mogą być dokonywane przy użyciu wirtualnej waluty. O ile nie określono inaczej, taka wirtualna waluta nie jest zbywalna, wymienialna ani wymienialna na żadną tradycyjną walutę, inną otwartą walutę cyfrową, towary lub inne wartości.

Kupując Wirtualną Walutę, Użytkownicy przyjmują do wiadomości i rozumieją, że mogą być one wykorzystywane w ramach tej Witryny wyłącznie do celów wyraźnie autoryzowanych przez Właściciela w ramach jego Usług. Użytkownicy przyjmują również do wiadomości i zgadzają się, że nie mogą przenosić, kupować, sprzedawać ani wymieniać takiej Wirtualnej Waluty poza Usługą.

W związku z tym Użytkownicy nie mogą udzielać sublicencji, handlować, sprzedawać ani próbować sprzedawać Wirtualnej Waluty za pieniądze ani wymieniać Wirtualnej Waluty na jakąkolwiek wartość poza dedykowaną ofertą dostarczoną przez Właściciela za pośrednictwem tej Witryny. Każde takie zabronione użycie lub transakcja będzie uważana za nieważną i może skutkować podjęciem kroków prawnych przeciwko Użytkownikowi.

W przypadku rozwiązania umowy lub rozwiązania konta z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika, wszelkie niewykorzystane Waluty Wirtualne przepadają i nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Kup w sklepie z aplikacjami

Ta Witryna lub określone Produkty dostępne do sprzedaży w tej Witrynie muszą zostać zakupione za pośrednictwem zewnętrznego sklepu z aplikacjami. Aby uzyskać dostęp do takich zakupów, Użytkownicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiednim sklepie internetowym (takim jak „Apple App Store” lub „Google Play”), które mogą się różnić w zależności od konkretnego używanego urządzenia.

O ile nie określono inaczej, zakupy dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych sklepów internetowych podlegają również takim warunkom stron trzecich, które w przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu mają zawsze pierwszeństwo w stosunku do niniejszych Warunków.

Użytkownicy dokonujący zakupów za pośrednictwem takich zewnętrznych sklepów internetowych muszą zatem uważnie przeczytać takie warunki sprzedaży i je zaakceptować.

Zachowanie własności Produktu

Do czasu otrzymania przez Właściciela zapłaty całej ceny zakupu zamówione Produkty nie stają się własnością Użytkownika.

Zachowanie praw użytkowania

Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do korzystania z zakupionego Produktu do momentu otrzymania przez Właściciela całkowitej ceny zakupu.

Dostawa

Dostarczanie treści cyfrowych

O ile nie zaznaczono inaczej, treści cyfrowe zakupione w tej Witrynie są dostarczane poprzez zalogowanie się na platformie Internetowej lub pobranie na urządzenie (urządzenia) wybrane przez Użytkowników.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że w celu pobrania i/lub korzystania z Produktu, zamierzone urządzenie(a) i odpowiednie oprogramowanie (w tym systemy operacyjne) muszą być zgodne z prawem, powszechnie używane, aktualne i zgodne z aktualnym rynowymi standardami..

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że możliwość pobrania zakupionego Produktu może być ograniczona w czasie i przestrzeni.

Wykonywanie usług

Zakupiona usługa zostanie zrealizowana lub udostępniona w terminie określonym w Serwisie lub podanym przed złożeniem zamówienia.

Czas trwania umowy

Subskrypcje

Subskrypcje umożliwiają Użytkownikom otrzymywanie Produktu w sposób ciągły lub regularny w czasie. Szczegóły dotyczące rodzaju subskrypcji i wypowiedzenia znajdują się poniżej.

Subskrypcje obsługiwane przez Apple ID

Użytkownicy mogą subskrybować Produkt przy użyciu identyfikatora Apple ID powiązanego z ich kontem Apple App Store, korzystając z odpowiedniego procesu w tej Witrynie. Czyniąc to, Użytkownicy potwierdzają i akceptują to

 • wszelkie należne płatności zostaną pobrane z ich konta Apple ID;
 • subskrypcje są automatycznie odnawiane na taki sam okres, chyba że Użytkownik anuluje co najmniej 24 godziny przed upływem bieżącego okresu;
 • wszelkie opłaty lub płatności należne za przedłużenie zostaną naliczone w ciągu 24 godzin przed końcem bieżącego okresu;
 • subskrypcjami można zarządzać lub anulować je w ustawieniach konta Apple App Store Użytkownika.

Powyższe ma pierwszeństwo w stosunku do wszelkich sprzecznych lub rozbieżnych postanowień niniejszych Warunków.

Zakończenie

Powtarzające się subskrypcje można zakończyć w dowolnym momencie, wysyłając do Właściciela jasne i jednoznaczne powiadomienie o wypowiedzeniu, korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie lub — w stosownych przypadkach — za pomocą odpowiednich elementów sterujących w tej Witrynie.

Prawa użytkownika

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w tej Witrynie

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem tej Witryny ze względu na charakter jej oferty.

Odpowiedzialność i odszkodowanie

Użytkownicy z UE

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić Właściciela i jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, współpracowników, partnerów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań ⁠ — w tym między innymi honorariów i kosztów prawnika ⁠ — wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub w związku z jakimkolwiek zawinionym użyciem lub połączeniem z Usługą, naruszeniem niniejszych Warunków, naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich lub przepisów ustawowych przez Użytkownika lub jego podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, współ- brandów, partnerów i pracowników w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile wyraźnie nie określono inaczej i bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących odpowiedzialności za produkt, Użytkownicy nie mają prawa dochodzić odszkodowania od Właściciela (lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej działającej w jego imieniu).

Nie dotyczy to szkód na życiu, zdrowiu lub integralności fizycznej, szkód wynikających z naruszenia istotnego zobowiązania umownego, takiego jak zobowiązanie ściśle niezbędne do osiągnięcia celu umowy, i/lub szkód wynikających z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, jako tak długo, jak niniejsza Witryna była właściwie i poprawnie używana przez Użytkownika.

O ile szkody nie zostały spowodowane umyślnie lub rażącym niedbalstwem lub szkodzą życiu, zdrowiu lub integralności fizycznej, Właściciel ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie szkód typowych i przewidywalnych w momencie zawarcia umowy.

Użytkownicy z Australii

Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje żadnej gwarancji, warunku, rękojmi, prawa lub środka zaradczego, który może przysługiwać Użytkownikowi na mocy Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth) lub podobnych przepisów stanowych i terytorialnych, i których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić (prawo niepodlegające wykluczeniu). W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza odpowiedzialność wobec Użytkownika, w tym odpowiedzialność za naruszenie niepodlegającego wykluczeniu prawa oraz odpowiedzialność, która nie jest w inny sposób wyłączona na podstawie niniejszych Warunków korzystania, jest ograniczona, według wyłącznego uznania Właściciela, do -wykonanie usług lub pokrycie kosztów ponownego wykonania usług.

Użytkownicy z USA

Zrzeczenie się gwarancji

Niniejsza Witryna jest udostępniana wyłącznie na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko Użytkowników. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Właściciel wyraźnie zrzeka się wszelkich warunków, oświadczeń i gwarancji — wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszanie praw osób trzecich. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od właściciela lub za pośrednictwem Usługi, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

Nie ograniczając powyższego, Właściciel, jego spółki zależne, stowarzyszone, licencjodawcy, urzędnicy, dyrektorzy, agenci, współbranderzy, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie gwarantują, że treść jest dokładna, wiarygodna lub poprawna; aby Serwis spełniał wymagania Użytkowników; że Usługa będzie dostępna w dowolnym czasie lub miejscu, nieprzerwana lub bezpieczna; że wszelkie wady lub błędy zostaną poprawione; lub że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników. Wszelkie treści pobrane lub uzyskane w inny sposób w wyniku korzystania z Usługi są pobierane na własne ryzyko użytkowników, a użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub urządzenia mobilnego Użytkowników lub utratę danych, która wynika z takiego pobrania lub korzystania przez Użytkowników z Usługa.

Właściciel nie gwarantuje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem Usługi lub jakiejkolwiek witryny internetowej lub usługi z hiperłączem, a Właściciel nie będzie stroną ani w żaden sposób nie monitoruje żadnych transakcja pomiędzy Użytkownikami a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.

Usługa może stać się niedostępna lub może nie działać poprawnie z przeglądarką internetową, urządzeniem mobilnym i/lub systemem operacyjnym Użytkownika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzekome lub rzeczywiste szkody wynikające z zawartości, działania lub korzystania z Usługi.

Prawo federalne, niektóre stany i inne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie i ograniczanie niektórych dorozumianych gwarancji. Powyższe wyłączenia mogą nie dotyczyć Użytkowników. Niniejsza Umowa daje Użytkownikom określone prawa, a Użytkownikom mogą przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Zastrzeżenia i wyłączenia wynikające z niniejszej umowy nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

Granice odpowiedzialnosci

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Właściciel i jego spółki zależne, stowarzyszone, urzędnicy, dyrektorzy, agenci, partnerzy, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za

 • wszelkie pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, reputacji, użytkowania, danych lub innych niematerialnych strat wynikających lub związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi ; oraz
 • jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia wynikające z włamania, manipulacji lub innego nieuprawnionego dostępu lub korzystania z Usługi lub konta Użytkownika lub zawartych w nich informacji;
 • wszelkie błędy, pomyłki lub nieścisłości treści;
 • obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu Użytkownika do Usługi lub korzystania z niej;
 • wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z bezpiecznych serwerów Właściciela i/lub
 • wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych;
 • wszelkie przerwy lub zaprzestania transmisji do lub z Usługi;
 • wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub tym podobne, które mogą być przesyłane do Usługi lub za jej pośrednictwem;
 • wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi; i/lub
  zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie Użytkownika lub osoby trzeciej. W żadnym wypadku Właściciel i jego spółki zależne, stowarzyszone, urzędnicy, dyrektorzy, agenci, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, postępowania, zobowiązania, zobowiązania, szkody, straty lub koszty w kwocie przekraczającej kwota zapłacona przez Użytkownika Właścicielowi na podstawie niniejszej Umowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub okres obowiązywania niniejszej umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.

Niniejsza sekcja dotycząca ograniczenia odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy domniemana odpowiedzialność jest oparta na umowie, delikcie, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności lub na jakiejkolwiek innej podstawie, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości takiej szkoda.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Warunki przyznają Użytkownikowi określone prawa, a Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszych warunków nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Właściciela i jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, partnerów, dostawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami , koszty lub dług i wydatki, w tym między innymi opłaty i wydatki prawne, wynikające z:

 • korzystanie przez Użytkownika i dostęp do Usługi, w tym wszelkich danych lub treści przesyłanych lub otrzymywanych przez Użytkownika;
 • Naruszenie przez Użytkownika niniejszych warunków, w tym między innymi naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych warunkach;
 • Naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności lub praw własności intelektualnej;
 • Naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek ustawowego prawa, zasady lub regulacji;
  wszelkie treści przesyłane z konta Użytkownika, w tym dostęp osób trzecich za pomocą unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego środka bezpieczeństwa, jeśli ma to zastosowanie, w tym między innymi informacji wprowadzających w błąd, fałszywych lub niedokładnych;
  winy umyślne Użytkownika; lub
 • ustawowe postanowienie Użytkownika lub jego podmiotów stowarzyszonych, urzędników, dyrektorów, agentów, współpracowników, partnerów, dostawców i pracowników w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Przepisy wspólne

Brak zrzeczenia się

Niedochodzenie przez Właściciela jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Żadne zrzeczenie się nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub innego terminu.

Przerwa w świadczeniu usług

W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu obsługi, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi w celu konserwacji, aktualizacji systemu lub jakichkolwiek innych zmian, informując o tym odpowiednio Użytkowników.

W granicach prawa Właściciel może również podjąć decyzję o zawieszeniu lub całkowitym zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Właściciel będzie współpracował z Użytkownikami w celu umożliwienia im wycofania Danych Osobowych lub informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto Usługa może być niedostępna z przyczyn niezależnych od Właściciela, takich jak „siła wyższa” (np. akcje pracownicze, awarie infrastruktury lub przerwy w dostawie prądu itp.).

Odsprzedaż usług

Użytkownicy nie mogą reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części tej Witryny i jej Usług bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, udzielonej bezpośrednio lub za pośrednictwem legalnego programu odsprzedaży.

Polityka prywatności

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania swoich Danych Osobowych, Użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności niniejszego Serwisu.

Prawa własności intelektualnej

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek bardziej szczegółowego postanowienia niniejszych Warunków, wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i prawa do projektowania związane z niniejszą Witryną stanowią wyłączną własność Właściciela lub jego licencjodawców i podlegają ochronie przyznanej przez obowiązujące przepisy prawa lub traktaty międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej.

Wszystkie znaki towarowe — nominalne lub graficzne — oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, ilustracje, obrazy lub logo pojawiające się w związku z niniejszą Witryną są i pozostają wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawców i podlegają do ochrony przyznanej przez obowiązujące przepisy prawa lub traktaty międzynarodowe związane z własnością intelektualną.

Zmiany niniejszych Warunków

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany lub innej modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W takich przypadkach Właściciel odpowiednio poinformuje Użytkownika o tych zmianach.

Takie zmiany wpłyną jedynie na relacje z Użytkownikiem w przyszłości.

Dalsze korzystanie z Usługi będzie oznaczało akceptację przez Użytkownika zmienionych Warunków. Jeżeli Użytkownicy nie chcą być związani zmianami, muszą zaprzestać korzystania z Usługi. Brak akceptacji zmienionych Warunków może uprawniać każdą ze stron do wypowiedzenia Umowy.

Obowiązująca poprzednia wersja będzie regulować relację przed zaakceptowaniem przez Użytkownika. Użytkownik może uzyskać od Właściciela dowolną poprzednią wersję.

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Właściciel określi datę, do której zmieniony Regulamin wejdzie w życie.

Cesja umowy

Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbycia przez nowację lub podzlecenia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, biorąc pod uwagę uzasadnione interesy Użytkownika. Postanowienia dotyczące zmian niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio.

Użytkownicy nie mogą w żaden sposób dokonywać cesji ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, bez pisemnej zgody Właściciela.

Kontakt

Wszelka korespondencja związana z korzystaniem z tej Witryny musi być przesyłana przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Podzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane lub stanie się nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełnej mocy.

Użytkownicy z USA

Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie interpretowane, interpretowane i zmieniane w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, aby było ważne, wykonalne i zgodne z pierwotnym zamiarem. Niniejsze Warunki stanowią całość Umowy między Użytkownikami a Właścicielem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelką inną komunikację, w tym między innymi wszystkie wcześniejsze umowy między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. Niniejsze Warunki będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownicy z UE

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, strony dołożą wszelkich starań, aby w sposób polubowny znaleźć porozumienie w sprawie ważnych i wykonalnych postanowień, zastępując w ten sposób części nieważne, nieważne lub niewykonalne.
W przypadku niezastosowania się do powyższego, nieważne, nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione przez obowiązujące przepisy ustawowe, o ile jest to dozwolone lub określone przez obowiązujące prawo.

Bez uszczerbku dla powyższego, nieważność, nieważność lub niemożność wyegzekwowania określonego postanowienia niniejszych Warunków nie unieważnia całej Umowy, chyba że zerwane postanowienia są istotne dla Umowy lub mają takie znaczenie, że strony nie zawarłyby umowy, gdyby wiedziały, że postanowienie będzie nieważne lub w przypadkach, gdy pozostałe postanowienia przełożą się na niedopuszczalne utrudnienia dla którejkolwiek ze stron.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają prawu miejsca siedziby Właściciela, jak ujawniono w odpowiedniej sekcji niniejszego dokumentu, bez względu na zasady kolizyjne.

Wyjątek dla europejskich konsumentów

Jednakże niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik kwalifikuje się jako Konsument Europejski i ma miejsce zwykłego pobytu w kraju, w którym prawo przewiduje wyższy standard ochrony konsumenta, takie wyższe standardy będą miały pierwszeństwo.

Miejsce jurysdykcji

Wyłączną kompetencję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych mają sądy miejsca siedziby Właściciela, jak wskazano w odpowiedniej sekcji niniejszego dokumentu.

Wyjątek dla europejskich konsumentów

Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy kwalifikują się jako konsumenci europejscy, ani Konsumentów z siedzibą w Szwajcarii, Norwegii lub Islandii.

Użytkownicy z USA

Przetrwanie przepisów

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez niniejszą Witrynę lub Użytkownika. Po rozwiązaniu, postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach, które ze względu na swój kontekst mają przetrwać rozwiązanie lub wygaśnięcie, będą obowiązywać, w tym między innymi:

 • Licencje udzielone przez Użytkownika na podstawie niniejszych Warunków obowiązują przez czas nieokreślony;
 • zobowiązania odszkodowawcze Użytkownika zachowują ważność przez okres pięciu lat od dnia wypowiedzenia;
 • wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i oświadczeń oraz postanowienia zawarte w punkcie zawierającym postanowienia dotyczące odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują bezterminowo.

Definicje i odniesienia prawne

Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

Nieruchomość umożliwiająca świadczenie Usługi.

Umowa

Wszelkie prawnie wiążące lub umowne stosunki między Właścicielem a Użytkownikiem, regulowane niniejszymi Warunkami.

Użytkownik biznesowy

Każdy Użytkownik, który nie kwalifikuje się jako Konsument.

Kupon

Dowolny kod lub voucher w formie drukowanej lub elektronicznej, który umożliwia Użytkownikowi zakup Produktu po obniżonej cenie.

Europejski (lub Europa)

Obowiązuje w przypadku, gdy Użytkownik jest fizycznie obecny lub ma swoją siedzibę w UE, niezależnie od narodowości.

Właściciel (lub my)

Wskazuje osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot prawny, który udostępnia niniejszą Witrynę i/lub Usługę Użytkownikom.

Produkt

Towar lub usługa dostępna do zakupu za pośrednictwem tej Witryny, taka jak m.in. towary fizyczne, pliki cyfrowe, oprogramowanie, usługi rezerwacji itp.

Sprzedaż Produktów może być częścią Usługi.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z niniejszymi Warunkami i na tej Witrynie.

Warunki

Wszystkie postanowienia mające zastosowanie do korzystania z tej Witryny i/lub Usługi zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie, w tym wszelkie inne powiązane dokumenty lub umowy, które są okresowo aktualizowane.

Użytkownik (lub Ty)

Wskazuje każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z tej Witryny.

Wirtualna waluta

Zasób niepieniężny, za pomocą którego Użytkownicy mogą kupować określone Produkty oferowane w tej Witrynie na warunkach określonych przez Właściciela. Takimi zasobami mogą być kody, tokeny, obrazy cyfrowe itp.

Konsument

Każdy Użytkownik kwalifikujący się jako osoba fizyczna, który uzyskuje dostęp do towarów lub usług do użytku osobistego lub, bardziej ogólnie, działa w celach niezwiązanych z handlem, biznesem, rzemiosłem lub zawodem.

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2022